תנאי שימוש

 

 תקנון אתר משלוחי מארזים של שוק הנמל –

חברת שוק הנמל ניהול בע"מ ח.פ 514971597


תנאי שימוש באתר

מבוא

ברוכים הבאים לאתר משלוחי המארזים של חברת שוק הנמל ניהול בע"מ ח.פ 514971597.

בעת גלישה באתר כהגדרתו להלן ו/או בעת ביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר, הנך מאשר ומתחייב כלפי החברה, כהגדרתה להלן, כי עיינת היטב בתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה וכי תנאים אלו מוסכמים עליך.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, אנא הימנע מגלישה באתר ו/או מביצוע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

כמו כן, הינך מתחייב שלא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, הנוגעת להוראות התקנון ו/או כל הנובע מהן ו/או לפעילות האתר על פי התקנון.

החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובלבד ששינוי כאמור לא יחול על הזמנות שבוצעו במלואן טרם עריכת השינוי.

באחריותך לשוב ולבדוק את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות של החברה, בכל ביקור באתר ו/או טרם ביצוע כל פעולה בו.

שים לב, כי יש לעשות שימוש באתר ובשירותיו, אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר.

1. הגדרות:

 • 1.1 בתקנון זה, תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת להלן:
 • "האתר" – אתר משלוחי מארזים של החברה,  המופעל בכתובת[EB1]  www.shop.shukhanamal.co.il, אשר מצוי בבעלות החברה, כהגדרתה להלן, ומנוהל על ידה;
 • "החברה" – חברת שוק הנמל ניהול בע"מ ח.פ 514971597, אשר מען משרדה הרשום הינו האנגר נמל תל אביב 12 תל אביב- יפו;
 • "המידע הפרטי" - פרטים אישיים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, דרכי התקשרות טלפונית, פרטי אמצעי תשלום וכיו"ב;
 • "משתמש" כל מי אשר מבקר באתר ובלבד שמקיים אחר התנאים הקבועים בסעיף 4.1 להלן;
 • "צרכן" משתמש אשר ביצע באתר הזמנה של מארז/י משלוח כהגדרתו להלן, וקיבל אישור מהחברה בדבר השלמת ההזמנה שביצע;
 • "מארז/י משלוח"מארז/י משלוח המוצע/ים ע"י החברה למכירה באתר  ומכילים מגוון משתנה של מוצרים כהגדרתם להלן וכן "ערכות פיקניק" המורכבות באופן עצמאי ע"י המשתמש ממגוון המוצרים באתר;  
 • "הזמנה" הזמנת מארז/י משלוח המוצע/ים למכירה באתר ומילוי הפרטים הנדרשים כאמור בסעיף 6.2 להלן;
 •               "עסקה" אספקת מארז/י המשלוח  לצרכן על פי ההזמנה;
 • "דוכני שוק הנמל" – דוכנים אשר פועלים ומנוהלים ע"י מפעילי הדוכנים בשוק הנמל, עפ"י הסכמים אשר נחתמו  בין מפעילי  הדוכנים לבין החברה;
 • "מוצרים" – מוצרים מאחד או יותר מדוכני שוק הנמל, כפי שיהיו מעת לעת, אשר נמצאים במלאי המוצרים של דוכני שוק הנמל;

2. כללי  

 • 2.1     המבוא וההגדרות לתקנון זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 • 2.2      החלוקה לסעיפים וכותרות  הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 • 2.3     בהליך משפטי, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, ישמשו ראיה חלוטה לתוקפם של הנתונים והמידע, הכלולים בהם.
 • 2.4     תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר מכל מכשיר שהוא, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשב וכיו"ב.
 • 2.5     החברה רשאית לשנות את תנאיו של תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי והמוחלט – ללא כל הודעה מוקדמת.
 • 2.6     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. בכל מקרה בו פורסם תקנון מיוחד בקשר לפעילות כלשהי באתר וקיימת סתירה בין הוראות התקנון המיוחד להוראות תקנון זה, תגברנה ההוראות המופיעות בתקנון המיוחד.
 • 2.7     החברה רשאית להמחות זכויותיה, אישוריה והתחייבויותיה לפי תקנון זה לצד שלישי ללא כל צורך באישור ו/או הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.
 • 2.8     תנאי תקנון זה יפורשו לפי הדין החל בישראל וסמכות השיפוט בכל הנוגע למחלוקות הנוגעות לתקנון זה יוכרעו בבתי המשפט המוסמכים לכך במחוז תל אביב-יפו בלבד.
 • 2.9     בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, ולהיפך, הכול לפי העניין.

3.    השירות באתר

 • 3.1     האתר מציע את השירותים המפורטים להלן:
 • (1)     רכישה של מגוון מארז/י משלוח, כהגדרתם לעיל;
 • (2)     הרשמה לדיוור ישיר לשם קבלת מידע, לרבות, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני ובמסרונים. החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם, את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי ליתן על כך הודעה.

4. השימוש באתר

 • 4.1     משתמש רשאי לבצע פעולות באתר, אך ורק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 • (1)    המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין;
 • במידה והמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס חוקי, יהיה המשתמש רשאי לבצע פעולות באתר, בכפוף לקבלת הסכמת הוריו או אפוטרופוסיו החוקיים בדבר הוראות תקנון זה ובדבר ביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר, לפי העניין;
 • בעצם עשיית השימוש באתר מצהיר המשתמש, כי הינו בגיר וכשיר, או לחילופין, כי קיבל את הסכמת הוריו או אפוטרופסיו לעשיית שימוש באתר. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרונית פעילה ברשת האינטרנט  (email) ובעל כתובת פיזית למשלוח בישראל;
 • (3)     המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי (מקומי או בינלאומי) תקף;
 • (4)     המשתמש נרשם לאתר ומסר את המידע הפרטי הנדרש;
 • (5)     המשתמש קרא את הוראות התקנון בעיון ומסכים להן.
 • 4.2   משתמש אשר אינו מסכים להוראות התקנון, כולן ו/או חלקן, מתבקש להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש כלשהו באתר.
 • 4.3   בכל עת, בטרם עשיית שימוש כלשהו באתר, רשאי משתמש אשר אינו מבין את הוראות התקנון, כולן ו/או חלקן, ו/או משתמש אשר סבור כי הוראה מסוימת עלולה להתפרש למספר משמעויות, ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, על פי הפרטים המפורטים  בתקנון זה, וזאת לצורך קבלת הסבר בדבר הוראות התקנון.
 • 4.4   המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בתום לב ולפי הוראות כל דין, וכן לא להשתמש באתר באמצעי שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או לפגוע בפעילותו התקינה ו/או בפעילותו למען המטרות שלו.
 • 4.5   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מיידי ממשתמש לעשות שימוש באתר, בכל מקרה בו החברה סוברת כי המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

5. המוצרים והמחירים באתר

 • 5.1   באתר מוצעים למכירה מגוון מארזי משלוח, כהגדרתם לעיל.
 • 5.2   החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לבחור את מארזי המשלוח ואת המוצרים שייכללו במארז/י המשלוח אשר יוצעו למכירה באתר, וכן להוסיף ו/או לגרוע מארז/י משלוח ו/או להוסיף ו/או לגרוע מוצרים באתר. כמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע ולשנות, מעת לעת, את כמות מארז/י המשלוח ו/או המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, מחירם של מארז/י המשלוח המוצעים למכירה ו/או המוצרים ואופן הרכישה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, וללא כל צורך במתן הודעה מראש.  
 • 5.3   החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או מארז/י המשלוח יכיל/ו מוצרים של כל דוכני השוק, ויתכן כי האתר ו/או מארזי המשלוח יכיל/ו מס' מוצרים מאותו הדוכן ולא יכיל/ו כלל מוצרים של דוכן אחר, הכול על פי המוצרים המופיעים באתר ו/או במארז/י המשלוח המוצע/ים למכירה באתר, ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה.
 • 5.4   כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת להחזיק מלאי מינימאלי של מארזי משלוח  ו/או את המוצרים שמופיעים במארזי המשלוח, כולם ו/או חלקם, באתר והחברה לא תישא בכל אחריות בגין מוצר ו/או מארז/י משלוח שאזל/ו מן המלאי, לרבות לאחר שהוזמן/ו.
 • 5.5   החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית להימצאות המוצרים המופיעים באתר גם בדוכני שוק הנמל, ודוכני שוק הנמל מנוהלים ע"י בעלי הדוכנים בנפרד מהחברה.
 • 5.6   החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי המחיר של מארז/י המשלוח יהא שווה ערך ו/או נמוך ממחיר הצרכן של המוצרים הכלולים במארז המשלוח.

5.7   החברה תהא רשאית להציע מבצעים, הנחות והטבות באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו באתר, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. יודגש, כי מבצעים שיונהגו באתר מעת לעת לא יהיו בהכרח תקפים בדוכני שוק הנמל ולהפך.

5.8   למען הסר ספק יובהר, כי באתר לא יחולו כפל מבצעים והנחות, וכן לא יהיה ניתן לעשות שימוש בקופוני הנחה למיניהם (ככל שאלו יהיו זמינים למימוש באתר), בעת רכישה במבצעים ו/או בהנחות, אלא אם נאמר הדבר במפורש אחרת.

5.9   תמונות מארזי המשלוח והמוצרים הכלולים בהם, וכן תיאור אודותיהם, כפי שהם מופיעים באתר, נועדו אך ורק להמחשה ולהדגמה בלבד ולכן  החברה לא תהיה אחראית לכל הבדל (ככל וקיים)  בין התמונות אשר יוצגו באתר, לבין מארז המשלוח והמוצרים אשר יסופקו למזמין מהאתר בפועל.

5.10            מחירי מארזי המשלוח המוצעים באתר לרכישה, מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ (ככל שהוא חל על פי הדין ולמעט אם נאמר הדבר במפורש אחרת). מחירי מארזי המשלוח  אינם כוללים דמי משלוח.

6. ביצוע הזמנה באתר    

המשתמש באתר יוכל לבצע הזמנה, באופן הבא:   

 • 6.1   תחילה, יידרש המשתמש לבחור את מארז/י המשלוח המבוקש/ים מתוך מארזי המשלוח המוצעים למכירה באתר ולהוסיפו/ם אל סל הקנייה באמצעות לחיצה על לחצן "הוסף". בכל עת, לפני ביצוע הרכישה, יוכל המשתמש  להוסיף ולגרוע מארז/י משלוח מסל הקנייה.
 • 6.2   לאחר מכן, יידרש המשתמש להיכנס אל סל הקנייה וללחוץ על כפתור "לתשלום". בשלב זה, יהיה על המשתמש להזין את הפרטים המבוקשים - פרטים אישיים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, דרכי התקשרות טלפונית, פרטי אמצעי תשלום וכיו"ב.
 • 6.3   הפרטים שהוקלדו על ידי המשתמשים באתר, או חלק מהם, יישמרו במאגרי המידע של החברה, לשם שימוש עתידי למטרות שונות, ביניהן מטרות הקשורות בשיפור חוויית המשתמש באתר, וכן מטרות שיווקיות, סטטיסטיות ומסחריות שונות. כמו כן, באתר נעשה שימוש ב-Cookies ואמצעים טכנולוגיים שונים, באופן שיטיב עם חוויית המשתמש, הכול בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (לינק למדיניות הפרטיות)
 • 6.4   בעת ביצוע ההזמנה באתר, המשתמש מתחייב להקפיד להזין פרטים מלאים, מדויקים ונכונים, שכן אי מילוי פרטים באופן כאמור עלול להוביל לתקלות באספקת מארז/י המשלוח  לצרכן.
 • 6.5   למען הסר ספק מובהר, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים - אסורה, וכן  מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או לכל מי מטעמה בעקבות כך.
 • 6.6   החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מי אשר מסר באתר,  פרטים שגויים,  בכוונה או בשוגג.
 • 6.7   יובהר, כי החברה נוקטת באמצעים מקובלים וסבירים לשם אבטחה והגנה על הנתונים באתר - בין היתר על ידי שימוש במערכות לאבטחת נתונים, כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה,  אולם החברה לא תהיה אחראית לפריצות סייבר ו/או אירועי פשע רשתיים מכל סוג שהוא, וכן ביחס להפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.
 • 6.8   בסיום תהליך הזמנת המוצר יוצג דף השלמת ההזמנה המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה, שבוצעה באתר וישלח לצרכן באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני אשר הזין בעת ביצוע ההזמנה, אישור ראשוני על קליטת ההזמנה. 
 • 6.9   יובהר ויודגש, כי דף השלמת ההזמנה ו/או האישור הראשוני שישלח כאמור לתיבת הדואר האלקטרונית של הצרכן, אינם מהווים ראיה בדבר השלמת עסקת הרכישה ו/או התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה לאספקת מארז/י המשלוח  לצרכן.
 • 6.10  למען הסר ספק יובהר, כי פרטי האשראי שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה, אינם נשמרים (למעט 4 הספרות האחרונות), ולכן גם במקרה בו יזוהה המשתמש באמצעות הקלדת פרטיו האישיים, כאמור, יידרש המשתמש להקליד, בעת שימוש חוזר באתר, ולצורך ביצוע הזמנת מוצר/ים, את הפרטים שלא נשמרו על ידי המערכת, לרבות פרטי כרטיס אשראי לחיוב (ככל שהרכישה תיעשה ע"י המשתמש באמצעות כרטיס אשראי).
 • 6.11  השלמת עסקת הרכישה מותנית בהתקיימות כל התנאים המצטברים הבאים:
 • 6.11.1      נתקבל בחברה אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הצרכן.
 • 6.11.2      מארז/י המשלוח  המבוקש/ים, נמצא/ים במלאי  של החברה.
 • 6.11.3      מענו של הצרכן מצוי באזורי החלוקה של החברה ו/או של חברת השליחויות.
 • 6.11.4      אין כל סיבה אחרת ו/או נוספת לאי השלמת עסקת הרכישה.
 • 6.12  למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה שמארז/י משלוח  אזל/ו מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו של מארז/י משלוח  לצרכן, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע לצרכן על ביטול ההזמנה שבוצעה.
 • 6.13  הודעה כאמור תימסר לצרכן באמצעות תיבת דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון בטלפון הנייד, בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ועל פי הנתונים שהוזנו ע"י הצרכן במהלך ביצוע עסקת הרכישה. במקרה כאמור, לא תהא לצרכן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד החברה.
 • 6.14  החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות מארז/י המשלוח  ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 • 6.15  כל הזמנה באתר הינה הזמנה נפרדת, בעלת מספר סידורי ייחודי, ואינה קשורה להזמנות אחרות המבוצעות באתר, ככל שתבוצענה. לפיכך, לא ניתן לאחד משלוחים של הזמנות שונות אשר בוצעו באתר, גם אם בוצעו ע"י אותו הצרכן.

7. אספקת המוצר/ים

 • 7.1   החברה תנקוט מאמצים סבירים על מנת שמארז/י המשלוח יסופק/ו לצרכן תוך הזמנים הנקובים בסעיף 7.7 ואשר ייספרו ממועד קבלת הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של הצרכן כי העסקה בוצעה.
 • 7.2   במקרה בו המשתמש לא פעל על פי הוראות התקנון לעניין ביצוע ההזמנה ו/או לא נתקיימו התנאים המצטברים הדרושים לצורך ביצוע ההזמנה, לא תיחשב העסקה כמאושרת ותבוטל באופן אוטומטי. במקרה זה, יידרש המשתמש המעוניין להשלים את עסקת הרכישה, להיכנס בשנית להזמנה שביצע ו/או לבצע הזמנה מחודשת ולהזין בה פרטי אשראי חלופיים ו/או לבחור מארז/י משלוח  חלופי במקום זה שהוזמן ואזל מן המלאי ו/או למסור כתובת חלופית לאספקת מארז/י המשלוח  ו/או למלא את כל הפרטים שנדרש למלא באתר, הכל לפי העניין.     
 • 7.3   כמו כן, לחברה יהיה שיקול דעת מוחלט ובלעדי להוסיף ו/או לגרוע מן המקרים המצוינים לעיל בהם תיחשב ההזמנה כמבוטלת.
 • 7.4   במקרים בהם לא הושלמה העסקה רק בשל העובדה שמארז/י המשלוח  שהוזמן/ו אזל/ו מן המלאי ו/או בשל העובדה שכתובת המשתמש לא מופיעה באזורי החלוקה של החברה, תיעשה החברה מאמץ סביר ליידע את המשתמש בדבר אי השלמת העסקה, ותאפשר לו לפעול להשלמתה.
 • 7.5   היה והתעוררה בעיה כלשהי בחיוב המזמין בגין העסקה, לאחר שניתן למזמין אישור על ביצוע ההזמנה, תבוטל העסקה באופן אוטומטי, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למזמין, אלא אם המזמין יסדיר את התשלום  (באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי חלופי לאתר או בכל דרך אחרת) בתוך זמן סביר מעת ביצוע ההזמנה.
 • 7.6   החברה אינה אחראית למועד הסופי בו יסופק/ו מארז/י המשלוח לצרכן, שכן קיום העסקה תלוי, בין היתר, בחברת השליחויות.
 • 7.7   בכפוף לאמור לעיל, יסופק/ו מארז/י המשלוח  שהוזמן/ו בהזמנה, כאמור בסעיף 7.1 לעיל,  ביום עסקים אשר חל בין הימים ב'-ה' ובין השעות  12:00-20:00. בימי ראשון, שישי ושבת לא יבוצעו משלוחים.

הזמנות שבוצעו עד השעה 16:00 - יסופקו ביום העסקים שלמחרת יום ביצוע ההזמנה ובין השעות 12:00-20:00, והזמנות שבוצעו לאחר השעה 16:00 - יסופקו בתוך 48 שעות מיום העסקים בו בוצעה ההזמנה. הזמנות שיבוצעו בימים שישי ושבת ייחשבו כהזמנות שבוצעו ביום שני ויסופקו על פי האמור לעיל.

7.8    אזורי החלוקה ומחירים:

תל-אביב, גבעתיים, רמת גן, בני ברק והסביבה – 35 ₪

חולון, בת ים, פתח תקווה, רעננה, כפר סבא, ראשון לציון  והסביבה – 45 ₪

7.9   משלוחים מחוץ לטווח החלוקה ייעשו בהזמנה טלפונית בלבד.

7.10            אספקת המשלוחים מחוץ לתל אביב והסביבה תיעשה בין השעות 16:00-20:00

7.11            החברה אינה אחראית לאיחור באספקת מארז/י המשלוח, בין היתר, במקרים שלהלן:

(1)     אירוע שהוא בגדר "כח עליון", כגון, מלחמה, שביתה, השבתה, אסון טבע, מצב חירום, פעולת טרור;

(2)     מעשה ו/או מחדל שאינם בשליטת החברה;

(3)     מעשה ו/או מחדל של צד שלישי;

(4)     בתקופות חגים ומבצעים מיוחדים;

(5)     בכל מקרה אחר בו אספקת מארז/י המשלוח  לצרכן לא תתאפשר בשל הנחיות של הממשלה ו/או כל גורם אחר;

(6)     בכל מקרה אחר אשר על פי דעת החברה עלול לעכב את אספקת מארז/י המשלוח;

8. טריות המוצרים וצריכתם

 • 8.1     המוצרים הנמכרים על ידי החברה במארז/י משלוח  נאספים ונלקטים מהדוכנים השונים אשר פועלים בשוק הנמל. החברה אינה אחראית על טריות וטיב המוצרים, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של יצרן המוצרים. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש להפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר. יובהר בזאת, כי ככל שעל המוצרים המוזמנים נקובים תאריכי תפוגה כאמור, הרי שתאריכים אלו הם באחריות יצרן המזון בלבד, ותאריכי תפוגה אלה לא נבדקים על ידי החברה ואינם באחריותה.

9. טיפול ואחסון המוצרים לאחר אספקה

 • 9.1        החברה אינה אחראית לאופן הובלת המוצרים ואחסונם ואלו יהיו באחריותה הבלעדית של חברת השליחויות. חברת שוק הנמל עושה את כל הנדרש כדי למסור לחברת השליחויות את מוצרי המזון כפי שקיבלה אותם מדוכני שוק הנמל ולא תהיה אחראית למצבם של מוצרים שסופקו למזמין, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.
 • 10. צריכת המוצרים
 • 10.1     צריכת המזונות, המשקאות וכל יתר המוצרים הכלולים במארזי המשלוח, הינה באחריותם הישירה והבלעדית של המזמין ו/או הצרכן, והחברה לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמתם לצורכי המזמין ו/או הצרכן ו/או למצבם הבריאותי והפיזיולוגי.
 • 11. רגישות למוצרים ו/או לרכיביהם
 • 11.1      מובהר בזאת, כי באחריות המזמין לוודא כי המוצרים אינם מכילים רכיבים העשויים להפריע ו/או לגרום למזמין ו/או לצרכן המוצרים המוזמנים לנזק כלשהו במידה ויצרכו סוגי מזון כלשהם המפורטים באתר, וכן לוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו. החברה אינה אחראית לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובע ממצבו הבריאותי של צרכן כאמור, לרבות אלרגיות לרכיבי המוצרים.

12. עסקה למכירת מוצרי מזון

 • 12.1 מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן חלות על היחסים שבין הצדדים, לרבות הוראות סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן (מדיניות החזרת טובין) בקשר עם איסור החזרה של מוצרי מזון שסופקו ללקוח.

13. משקאות אלכוהוליים

 • 13.1  מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר מסוג משקה אלכוהול, המזמין מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים וכי הינו רשאי לרכוש את המוצר.

 

14. ביטול עסקה ע"י החברה

 • 14.1  החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את הפעילות באתר, באופן זמני ו/או לצמיתות, ו/או לבטל את עסקת הרכישה שביצע הצרכן, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • 14.1.1      מארז/י המשלוח אזל/ו מהמלאי לאחר שהסתיימה עסקת הרכישה;
 • 14.1.2      לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של הצרכן;
 • 14.1.3      בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה, כולן ו/או חלקן, ו/או תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים הקיימים באתר;
 • 14.1.4      הצרכן פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות כל דין;
 • 14.1.5      הצרכן מסר, במתכוון, מכל סיבה שהיא, פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים בכל הנוגע אליו ו/או לצד ג', בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או בכל שלב אחר בעת עשיית שימוש באתר;
 • 14.1.6      הצרכן ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהוא;
 • 14.1.7      החברה סבורה כי בכוונת הצרכן למכור את מארז/י המשלוח ו/או את המוצרים הכלולים בהם, כולם ו/או חלקם, שנרכשו על ידו באמצעות האתר, לצד ג' כלשהוא; בהקשר זה הצרכן מאשר ומתחייב כי לא ימכור מארז/י משלוח ו/או מוצרים הכלולים בהם, כולם ו/או חלקם, אשר רכש באתר לצד ג' כלשהוא (לא באופן מסחרי ולא באופן פרטי);
 • 14.1.8      במקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק לצרכן את מארז/י המשלוח  ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, וזאת בשל הוראות ו/או הנחיות של הממשלה ו/או בשל "כוח עליון" לרבות מלחמה ו/או פעולות איבה ו/או נזקי טבע ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או הטלפונים ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות ו/או כל גורם של כוח עליון אחר אשר ישבש את ניהול האתר באופן כלשהו ו/או ימנע את אספקת מארז/י המשלוח במועד ו/או יפגע ביכולת  החברה ו/או מי מטעמה למלא אחר איזו מהתחייבויותיה במועד, או בכלל;
 • 14.1.9      במידה ובעת ההרשמה לאתר ו/או ביצוע הזמנה באתר ו/או בכל שלב אחר של השימוש באתר, בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים ו/או עלולים לפגוע, לטעמה של החברה, בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בבעלי הדוכנים בשוק הנמל, לקוחות וספקים של החברה;
 • 14.1.10   במידה ולצרכן ישנו חוב כספי לחברה וחוב זה לא נפרע, על אף שחלף המועד לפירעונו;
 • 14.1.11   במידה וחלה טעות מכל סוג שהוא באחד מפרטי מארזי המשלוח ו/או המוצרים הכלולים בהם, כולם ו/או מקצתם,  המפורסמים באתר;
 • 14.1.12   במידה והתעורר חשד כי גורם כלשהו מנסה ו/או ניסה ו/או ינסה לבצע ו/או ביצע פעולה שלא כדין באתר, לרבות פריצה למאגר הנתונים באתר, שימוש בפרטי כרטיס אשראי שלא כדין וכיו"ב;

בנסיבות המפורטות לעיל,  רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע לצרכן מארז/י משלוח חלופי  שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

 

בוטלה מכירה כאמור לא תהא החברה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לצרכן או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת מארזי/י המשלוח ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. בכל ביטול כאמור בסעיף זה, יוחזר כספו של המזמין.  

 

15.   זכויות קניין רוחני   

 • 15.1 נכסי הקניין הרוחני הכלולים, מוצגים ו/או מגולמים באתר, בין אם נרשמו ובין אם לאו, לרבות, בין היתר, זכויות היוצרים, סימני מסחר, שמות עסק, עיצובים גרפיים, צילומים, מדגמים, טקסטים, שיטות, סודות מסחריים, תמונות, שמות מוצרים ודגמים וכן נוסח תקנון זה ונוסח מדיניות הפרטיות המופיעים באתר ו/או כל חלק מהם, הינם בבעלותה של החברה, והמשתמש רשאי אך ורק לעיין בהם, בעת ביקורו באתר.
 • 15.2 המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא בנכסי קניין רוחני המופיעים באתר, למעט לשם קריאה ועיון בהם. 
 • 15.3 המשתמש מאשר כי לחברה שם טוב ומוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין של החברה. 

16.   הגבלת אחריות

 • 16.1 החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או מיוחד, שייגרם למשתמש ו/או לצרכן ו/או לצד ג' כלשהו עקב גלישתו באתר ו/או עקב שימוש שיעשה בשירותי האתר והמשתמש באתר עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית. המידע שבאתר הינו כללי ואינו משמש כהמלצה לרכישת מארז/י משלוח מהמארזים המוצעים לרכישה. המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 • 16.2 כל המסתמך על הבעות עמדה או המלצות מכל סוג שהוא, המוצגות באתר, עושה כן על אחריותו הבלעדית והמלאה.
 • 16.3 החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למארז המשלוח  עקב שימוש שייעשה על ידי הצרכן שלא בהתאם להוראות היצרן.
 • 16.4 החברה אינה אחראית לכל נזק, כולל גם כל סוג של תקלת תוכנה ו/או חומרה, שייגרם למשתמש עקב שימוש באתר.
 • 16.5 בכל מקרה, החברה לא תישא בנזק בשיעור העולה על ערך מארז/י המשלוח  שהוזמן ו/או נרכש.

17. שיפוי

17.1 כל משתמש אשר יעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר את הוראות התקנון, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, כולן ו/או חלקן, מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו להם כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה ראשונה בכתב מהחברה ומבלי לגרוע מכל סעד לו זכאית החברה ו/או מי מטעמה על פי כל דין.

 

18. סודיות המידע הפרטי, דיוור ישיר ואבטחת מידע

יעשו על פי הוראות מדיניות הפרטיות.

המידע הפרטי שכולל את פרטי ההזמנות, נשמר במערכת MOOD.

המשתמש רשאי לבקש מחיקת המידע הפרטי אודותיו ממאגר המידע שבבעלות החברה על ידי משלוח בקשה בעניין זה בדוא"ל לכתובת info@shukhanamal.co.il עם קבלת בקשת מחיקת המידע הפרטי, תמחק החברה את המידע הפרטי אודות המשתמש ותודיע למשתמש, כי המידע הפרטי לגביו נמחק.

19. שירות לקוחות

לצורך קבלת מענה לשאלות של משתמשים וקבלת הבהרות בעניין כללי השימוש באתר וכן לכל נושא נוסף אחר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 077-5411393, בפקס': 077-73180496 או בדוא"ל: info@shukhanamal.co.il

20. נגישות

אתר החברה מונגש עפ"י הנחיות הנגישות שבתקן 5568. לשאלות ופניות בנושא נגישות, ניתן לעיין בהצהרת הנגישות המופיעה באתר.